मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर

# test

मुद्दा सम्बन्धी विवरण

नेपालको संविधानको धारा १६० (७) मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कुनै अदालत वा अर्थ न्यायिक निकाय समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट निवेदन पुनरावेदन र पुनरावलोकन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार पक्षभई कुनै विषयको मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छैन ।

१. प्रदेश सरकार पक्ष वा प्रत्यर्थी भई दायर भएका मुद्दा मामिला प्रतिरक्षा गरेको विवरण ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा लागि दायर भएका मुद्दाहरुको लगत ३ वटा रहेका छन् । ती सबै मुद्दाहरु सम्मानित श्री उच्च अदालत विराटनगरमा हाल चालु अवस्थामा रहेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर , मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८